• نام کاربری:

    •  
    • کلمه عبور:

    •  
بسمه تعالي

سامانه ارزيابي عملكرد معاونت هاي غذا و دارو كشور
سامانه آمار و اطلاعات معاونت هاي غذا و دارو

اطلاعيه (1396/04/17):

كاربران محترم معاونتهاي غذا و دارو سراسر كشور: 

با عنايت به برنامه هاي اين سازمان و اهميت به روز رساني آمار و اطلاعات معاونت هاي غذا و دارو به صورت ساليانه، بارگذاري اطلاعات از تاريخ 1396/04/17 لغايت 1396/05/17 توسط كاربر تعريف شده در آن معاونت انجام مي پذيرد. شايسته است اقدامات لازم، طبق برنامه زمانبندي تعيين شده درسامانه فوق الذكر انجام گيرد.