• نام کاربری:

    •  
    • کلمه عبور:

    •  

سامانه آمار
و اطلاعات حوزه غذا و دارو معاونت هاي غذا و دارو سراسر كشور در سال 1395


اطلاعيه :  
با عنايت به سياست ها و برنامه هاي سازمان بدينوسيله به اطلاع مي رساند مهلت ثبت آمار و اطلاعات حوزه غذا و دارو تا تاريخ 1395/10/20 تمديد گرديد.  

  شروع دور دوم بارگذاري در سامانه خودارزيابي عملكرد سه ماهه سوم سال 1395

-------------------------------------------------------------
سامانه خود ارزيابي عملكرد معاونت هاي غذا و دارو كشور در سال 1395

  براي دريافت فايل راهنماي جديد سامانه خود ارزيابي عملكرد معاونت هاي غذا و دارو  كليك نماييد.

اطلاعيه (1) :    
  با عنايت به سياست ها و برنامه هاي اين سازمان و اهميت ارزيابي معاونت هاي غذا و دارو در سالجاري، بدينوسيله پايش عملكرد و رتبه بندي معاونت هاي غذا و دارو، در راستاي ارتقاء سطح خدمت رساني به مردم و توسعه زيرساختها، بر اساس امتيازهاي كسب شده در سامانه خود ارزيابي عملكرد معاونت هاي غذا و دارو دانشگاههاي علوم پزشكي كشور از طريق سامانه به صورت فصلي
 صورت مي پذيرد. 

جدول زمان بندي سامانه خودارزيابي عملكرد معاونت هاي غذاو دارو:

تاريخ شروع دور اول بارگذاري در سامانه (عملكرد شش ماهه اول)

01/07/1395 لغايت 30/07/1395 به مدت يك ماه

تاريخ شروع دور دوم بارگذاري در سامانه (عملكرد سه ماهه سوم)

01/10/1395 لغايت 30/10/1395 به مدت يك ماه

تاريخ شروع دور سوم بارگذاري در سامانه (عملكرد سه ماهه چهارم)

10/12/1395 لغايت 20/01/1396 به مدت 40 روز

آدرس اينترنتي سامانه خودارزيابي عملكرد معاونت هاي غذاودارو :

http://www.fda.gov.ir
http://ifdana.fda.gov.ir