• نام کاربری:

    •  
    • کلمه عبور:

    •  

شروع دور سوم (نهايي) بارگذاري در سامانه خودارزيابي عملكرد سال 1395


اطلاعيه(1) ( مورخ 1396/02/09 ):
كاربران محترم معاونتهاي غذا و دارو سراسر كشور:
بدينوسيله به اطلاع مي رساند مهلت بارگذاري اطلاعات و مستندات در سامانه خودارزيابي عملكرد معاونت هاي غذا و دارو  به پايان رسيده است.

اطلاعيه(2) ( مورخ 1395/12/10 ) :
با عنايت به بررسي نتايج بارگذاري مستندات شاخص هاي خود ارزيابي مقررگرديد معاونت هاي غذا و دارو اطلاعات و مستندات دوره هاي اول، دوم و سوم را به صورت كامل و ساليانه مانند سال قبل در اين دوره بارگذاري نمايند. لذا براي معاونتهايي كه در دوره هاي مذكور مشاركت فعال در بارگذاري مستندات درسامانه خودارزيابي نداشته اند ضمن درنظرگرفتن نمره منفي ، در رتبه بندي نهايي آن معاونت نيز لحاظ خواهد شد.

 *** براي دريافت فايل راهنماي جديد سامانه خود ارزيابي عملكرد معاونت هاي غذا و دارو  كليك نماييد.

 

جدول زمان بندي سامانه خودارزيابي عملكرد معاونت هاي غذاو دارو:

تاريخ شروع دور اول بارگذاري در سامانه (عملكرد شش ماهه اول)

1395/07/01 لغايت 1395/07/30 به مدت يك ماه

تاريخ شروع دور دوم بارگذاري در سامانه (عملكرد سه ماهه سوم)

1395/10/01 لغايت 1395/10/30 به مدت يك ماه

تاريخ شروع دور سوم بارگذاري در سامانه (عملكرد نهايي)

1395/12/10 لغايت 1396/01/20 به مدت 40 روز

آدرس اينترنتي سامانه خودارزيابي عملكرد معاونت هاي غذاودارو :

http://www.fda.gov.ir
http://ifdana.fda.gov.ir