• نام کاربری:

    •  
    • کلمه عبور:

    •  
بسمه تعالي
سامانه ارزيابي عملكرد معاونت هاي غذا و دارو كشور
سامانه آمار و اطلاعات معاونت هاي غذا و دارو

 

اطلاعيه (1398/02/28):

كاربران محترم معاونتهاي غذا و دارو سراسر كشور:
اصلاح و بارگذاري مستندات در سامانه ارزيابي عملكرد معاونت هاي غذا و دارو - دوره خود اظهاري 

      به اطلاع مي رساند سامانه جهت اصلاح و بارگذاري مستندات شاخص هايي كه وضعيت آن ها عدم ارزيابي و برگشت به واحد توسط ارزياب مي باشد از تاريخ 1398/03/04 تا تاريخ 1398/03/10 در دسترس كاربران معاونت هاي غذا و دارو مي باشد.
شايسته است اقدامات لازم جهت اجراي اين برنامه مهم در مهلت مقرر صورت پذيرد.

اطلاعيه (1398/02/15):

كاربران محترم معاونتهاي غذا و دارو سراسر كشور:
ارزيابي مستندات در سامانه ارزيابي عملكرد معاونت هاي غذا و دارو - دوره ارزيابي در سال 1397

      احتراما پيرو نامه شماره 655/115002 مورخ 1397/12/14 در خصوص بارگذاري مستندات در سامانه ارزيابي عملكرد معاونت هاي غذا و دارو، بدينوسيله بررسي مستندات توسط ارزيابان محترم ادارات كل از مورخ 1398/02/16  تا تاريخ 1398/02/31 صورت مي پذيرد.

اطلاعيه (1398/01/24):

كاربران محترم معاونتهاي غذا و دارو سراسر كشور:
بارگذاري مستندات در سامانه ارزيابي عملكرد معاونت هاي غذا و دارو - دوره خود اظهاري 

      به اطلاع مي رساند مهلت بار گذاري مستندات و اصلاح شاخص ها در سامانه ارزيابي عملكرد معاونت هاي غذا و دارو دانشگاه ها تا تاريخ 1398/02/14 تمديد گرديد.
شايسته است اقدامات لازم جهت اجراي اين برنامه مهم در مهلت مقرر صورت پذيرد.

اطلاعيه (1397/12/14):

كاربران محترم معاونتهاي غذا و دارو سراسر كشور:
بارگذاري مستندات در سامانه ارزيابي عملكرد معاونت هاي غذا و دارو - دوره خود اظهاري 

      احتراماً، پيرو نامه شماره 655/87316 مورخ 97/09/25 درخصوص دستورالعمل اجرايي سامانه ارزيابي عملكرد معاونت هاي غذا و دارو، بدينوسيله دسترسي به سامانه ارزيابي عملكرد جهت بارگذاري مستندات از تاريخ 1397/12/15
 لغايت 1398/01/25 در دسترس كاربران تعريف شده آن معاونت قرار مي گيرد. شايسته است اقدامات لازم جهت اجراي اين برنامه مهم در مهلت مقرر صورت پذيرد. اطلاعيه (1396/10/24):
كاربران محترم معاونتهاي غذا و دارو سراسر كشور:
     احتراما با عنايت به سياست ها و برنامه هاي اين سازمان جهت يكسان سازي كاربران سامانه نام كاربري كليه كاربران جهت ورود به سامانه كد ملي ايشان مي باشد كه در صورت تغيير كاربران اداره هاي معاونت غذا و دارو كشور، نام كاربري و كلمه عبور به ايميل ايشان ارسال گرديده است. در صورت عدم دريافت نام كاربري و كلمه عبور مي توانيد با پشتيباني فني سامانه با شماره زير تماس حاصل فرماييد.  

 شماره تماس پشتيباني فني سامانه 
021-77643586-7