• نام کاربری:

    •  
    • کلمه عبور:

    •  


شروع دور سوم (نهايي) بارگذاري در سامانه خودارزيابي عملكرد
سه ماهه چهارم سال 1395


اطلاعيه:
با عنايت به نامه شماره 655/181709 مورخ 1395/12/04 درخصوص دستورالعمل اجرايي سامانه خودارزيابي عملكرد معاونت هاي غذا و دارو در سالجاري، بدينوسيله پايش عملكرد نهايي بر اساس برنامه زمان بندي مطابق جدول زير انجام مي پذيرد. لذا دسترسي به سامانه جهت بارگذاري مستندات در دوره پاياني از تاريخ 1395/12/10 تا مورخ 01/20/ 1396 در دسترس كاربران آن معاونت قرار مي گيرد.

 
براي دريافت فايل راهنماي جديد سامانه خود ارزيابي عملكرد معاونت هاي غذا و دارو  كليك نماييد.

 

جدول زمان بندي سامانه خودارزيابي عملكرد معاونت هاي غذاو دارو:

تاريخ شروع دور اول بارگذاري در سامانه (عملكرد شش ماهه اول)

1395/07/01 لغايت 1395/07/30 به مدت يك ماه

تاريخ شروع دور دوم بارگذاري در سامانه (عملكرد سه ماهه سوم)

1395/10/01 لغايت 1395/10/30 به مدت يك ماه

تاريخ شروع دور سوم بارگذاري در سامانه (عملكرد سه ماهه چهارم)

1395/12/10 لغايت 1396/01/20 به مدت 40 روز

آدرس اينترنتي سامانه خودارزيابي عملكرد معاونت هاي غذاودارو :

http://www.fda.gov.ir
http://ifdana.fda.gov.ir